Oppdragsgiver: Kongsberg Teknologipark

KE utfører: Flomsikring langs Lågen.

Oppstart: Januar 2015

Avsluttes:

Prosjektleder: Knut Teigen

Anleggsleder: Øyvind Bolstad

Les mer

Veidekke bygger nye Fosshagen sykehjem som BREEAM-NOR standard for Lier kommune.

Totalentreprisen er et komplett nytt sykehjem på ca. 9 500 m2, for Lier kommune. Sykehjemmet skal være en erstatning for gamle Frogner sykehjem. Tomten til sykehjemmet ligger øst for den sentrale Lierbyen på tomten der Lier sykehus tidligere har vært representert. Tomten er ca. 15 500m2.

Les mer

Oppdragsgiver: Skanska

KE utfører:grunnarbeider og utomhus for nytt p.hus i 5 etasjer.

Oppstart: November 2014

Avsluttes: Høsten 2015

Prosjektleder: Knut Teigen

Formann: Andrè Lybekk

Les mer

Consto Øst  har fått i oppdrag å gjennomføre Dampsaga Barnehage på Kongsberg.

Prosjektet gjennomføres som totalentreprise med umiddelbar oppstart og ferdigstillelse sommer  2015. Bygget vil ved ferdigstillelse fremstå som en topp moderne barnehage.

Les mer

Nye Raumyr skole i Kongsberg er bygget for å være i fremste rekke av moderne skolebygg i flere år. Prosjektet er utføret og levert som passivhus. Skolen er og dimensjonert for 630 elever. Skoleanlegget har bruttoareal 7500m2 som omfatter undervisningsrom, gymsal. Arbeidet med skolen startet 6. mai 2014, med rivning av gammel skole og nabobygg, miljøundersøkelse og parallell fundamentering av nybygget.

Les mer

Oppdragsgiver: Bøhmer Entreprenør AS

KE utfører: Grunnarbeider og utomhus for leiligheter og p-garasje.

Oppstart : september 2013

Avsluttes: Sommer 2015

Anleggsleder: Knut Teigen

Formann: Øystein Vaa

Les mer

 

Rett in­nen­for ho­ved­por­ten der velferdskantinen står, blir det et nytt, stort bygg for Kongs­berg Protech Systems.

Byg­get vil gi de som kom­mer til Teknologiparken et helt an­net før­s­te­inn­trykk. I til­legg til are­al­er for Protech, blir det en stor per­so­nal­kan­ti­ne. Ek­si­ste­ren­de funksjonærkantine, velferdskantine og smikantine slås sam­men. Lø­cka og Ski­stad snak­ker om en be­ty­de­lig kva­li­tets­he­ving og kal­ler den nye for personalrestaurant.

Les mer

Veidekke har ferdigstilt 60 nye omsorgsboliger med passivhusstandard i tilknytning til det eksisterende sykehjemmet.

De to treetasjes boligfløyene har atriumsutforming og åpner seg med innvendige gårdsrom mot sørvest. Her er det blitt hovedinngang, med kantine, administrasjon og sambruk av fellesfunksjoner.

Les mer

Oppdragsgiver: Frydenberg Utvikling AS

KE utfører: Bygging av veier, VA-anlegg og fordrøyningsbasseng

Oppstart: November 2012

Prosjektleder: Knut Teigen

Formann:Andrè Lybekk

Les mer

Oppdragsgiver: Frydenbergåsen AS

KE utfører: Bygging av veier, VA-anlegg, fordrøyningsbasseng og hustomter.

Oppstart: November 2012

Avsluttes: sommer 2015

Anleggsleder: Knut Teigen

Formann: Andrè Lybekk

Les mer