Oppføringer av tekniskakari

Raumyr skole

Nye Raumyr skole i Kongsberg er bygget for å være i fremste rekke av moderne skolebygg i flere år. Prosjektet er utføret og levert som passivhus. Skolen er og dimensjonert for 630 elever. Skoleanlegget har bruttoareal 7500m2 som omfatter undervisningsrom, gymsal. Arbeidet med skolen startet 6. mai 2014, med rivning av gammel skole og nabobygg, […]

Dyrmyrkroken

Oppdragsgiver: Bøhmer Entreprenør AS KE utfører: Grunnarbeider og utomhus for leiligheter og p-garasje. Oppstart : september 2013 Avsluttes: Sommer 2015 Anleggsleder: Knut Teigen Formann: Øystein Vaa

KTP Kantine

  Rett in­nen­for ho­ved­por­ten der velferdskantinen står, blir det et nytt, stort bygg for Kongs­berg Protech Systems. Byg­get vil gi de som kom­mer til Teknologiparken et helt an­net før­s­te­inn­trykk. I til­legg til are­al­er for Protech, blir det en stor per­so­nal­kan­ti­ne. Ek­si­ste­ren­de funksjonærkantine, velferdskantine og smikantine slås sam­men. Lø­cka og Ski­stad snak­ker om en be­ty­de­lig kva­li­tets­he­ving […]

Gullhella omsorgsboliger

Veidekke har ferdigstilt 60 nye omsorgsboliger med passivhusstandard i tilknytning til det eksisterende sykehjemmet. De to treetasjes boligfløyene har atriumsutforming og åpner seg med innvendige gårdsrom mot sørvest. Her er det blitt hovedinngang, med kantine, administrasjon og sambruk av fellesfunksjoner.

Frydenberg Utvikling

Oppdragsgiver: Frydenberg Utvikling AS KE utfører: Bygging av veier, VA-anlegg og fordrøyningsbasseng Oppstart: November 2012 Prosjektleder: Knut Teigen Formann:Andrè Lybekk

Frydenbergåsen

Oppdragsgiver: Frydenbergåsen AS KE utfører: Bygging av veier, VA-anlegg, fordrøyningsbasseng og hustomter. Oppstart: November 2012 Avsluttes: sommer 2015 Anleggsleder: Knut Teigen Formann: Andrè Lybekk