KTP Kantine

 

Rett in­nen­for ho­ved­por­ten der velferdskantinen står, blir det et nytt, stort bygg for Kongs­berg Protech Systems.

Byg­get vil gi de som kom­mer til Teknologiparken et helt an­net før­s­te­inn­trykk. I til­legg til are­al­er for Protech, blir det en stor per­so­nal­kan­ti­ne. Ek­si­ste­ren­de funksjonærkantine, velferdskantine og smikantine slås sam­men. Lø­cka og Ski­stad snak­ker om en be­ty­de­lig kva­li­tets­he­ving og kal­ler den nye for personalrestaurant.

Oppdragsgiver: Bøhmer Entreprenør AS

KE utfører: Grunnarbeid og utomhus

Oppstart : september 2014

Avsluttes:

Anleggsleder: Knut Teigen

Formann: Andrè Lybekk