Innlegg

 

Rett in­nen­for ho­ved­por­ten der velferdskantinen står, blir det et nytt, stort bygg for Kongs­berg Protech Systems.

Byg­get vil gi de som kom­mer til Teknologiparken et helt an­net før­s­te­inn­trykk. I til­legg til are­al­er for Protech, blir det en stor per­so­nal­kan­ti­ne. Ek­si­ste­ren­de funksjonærkantine, velferdskantine og smikantine slås sam­men. Lø­cka og Ski­stad snak­ker om en be­ty­de­lig kva­li­tets­he­ving og kal­ler den nye for personalrestaurant.

Les mer

Veidekke har ferdigstilt 60 nye omsorgsboliger med passivhusstandard i tilknytning til det eksisterende sykehjemmet.

De to treetasjes boligfløyene har atriumsutforming og åpner seg med innvendige gårdsrom mot sørvest. Her er det blitt hovedinngang, med kantine, administrasjon og sambruk av fellesfunksjoner.

Les mer

Oppdragsgiver: Frydenberg Utvikling AS

KE utfører: Bygging av veier, VA-anlegg og fordrøyningsbasseng

Oppstart: November 2012

Prosjektleder: Knut Teigen

Formann:Andrè Lybekk

Les mer

Oppdragsgiver: Frydenbergåsen AS

KE utfører: Bygging av veier, VA-anlegg, fordrøyningsbasseng og hustomter.

Oppstart: November 2012

Avsluttes: sommer 2015

Anleggsleder: Knut Teigen

Formann: Andrè Lybekk

Les mer